Uzyskaj dostęp

do treści poradnika, który wspomaga pracowników placówek medycznych w codziennej pracy.

Spis treści

     Spis treści

     Noty autorskie

     Instrukcja użytkowania aplikacji Teczka wymagań sanitarnych

 

I   Wymagania techniczne i sanitarne dla placówki medycznej

CO NOWEGO       

     Zmiany w wymaganiach sanitarnohigienicznych dla podmiotów leczniczych

OBOWIĄZKI        

1   Wymagania sanitarne dla pomieszczeń i urządzeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą

1.1   Wzorcowe procedury radiologiczne

2   Wymagania szczegółowe

2.1   Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia szpitala

2.2   Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia ambulatorium

2.3   Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia szpitala jednodniowego

2.4   Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa

2.5   Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia pracowni badań endoskopowych

2.6   Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu rehabilitacji leczniczej

3   Nadzór nad sprzętem i urządzeniami mającymi zastosowanie w gabinetach udzielania świadczeń z zakresu stomatologii

4   Zasady wystawiania recept przez uprawnione pielęgniarki i położne

DOKUMENTY DO WYKORZYSTANIA

1   Procedury postępowania

1.1   Zasady postępowania – System zarządzania jakością w zakresie ochrony radiologicznej w rentgenodiagnostyce

1.2   Zasady postępowania – Opis systemu zarządzania jakością w Zakładzie Patomorfologii Szpitala

 

II Dokumentacja w zakresie zapobiegania zakażeniom

CO NOWEGO

     Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013 r. – nowe przepisy dotyczące zasad zgłaszania podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej

OBOWIĄZKI

     Obowiązki kierowników podmiotów leczniczych, innych osób udzielających świadczeń zdrowotnych wynikające z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

1   Obowiązki kierowników podmiotów leczniczych oraz innych osób udzielających świadczeń zdrowotnych

1.1   Nowe wymagania dla jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

2   Obowiązki kierowników podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne

3   Obowiązki lekarzy i felczerów w zakresie zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym

3.1   Zasady pielęgnacji skóry noworodka i niemowlęcia jako jeden z elementów profilaktyki zakażeń szpitalnych

4   Książeczka zdrowia dziecka

5   Nowe obowiązki kierownika podmiotu leczniczego jako pracodawcy

5.1   Szczepienia osób narażonych na zakażenie

5.2   Obowiązki kierowników podmiotów leczniczych w sprawie zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy

5.3   Ochrona pracowników przed zranieniami ostrymi narzędziami

5.4   Ekspozycja zawodowa na materiał biologiczny jako wypadek – metody prewencji

5.5   Rekomendowane procedury zapobiegania zakażeniom WZW typu B i WZW typu C

6   Procedury dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 100, poz. 645)

6.1   Redukcja ryzyka zakażeń związanych z opieką zdrowotną przy zastosowaniu miedzi przeciwdrobnoustrojowej na powierzchniach dotykowych

7   Zalecenia w zakresie sposobu dokumentowania i prowadzenia rejestrów zakażeń szpitalnych

8   Zalecenia w zakresie sposobu dokumentowania, zgłaszania podejrzenia lub rozpoznania choroby zakaźnej bądź zakażenia oraz w przypadku stwierdzenia zgonu z powodu choroby zakaźnej

9   Szczepienia osób narażonych na zakażenie

10    Prowadzenie kontroli wewnętrznej nad zakażeniami

10.1 Kontrole wewnętrzne w podmiotach leczniczych

10.2 Dokumentowanie działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych

11    Bezpośrednia obserwacja procedury higieny rąk personelu medycznego 

11.1    Higiena rąk – Kwestionariusz samooceny według WHO 2010 – Wersja polska: kwiecień 2013

12    Zasady profilaktyki i zapobieganie zakażeniom w zakładach opieki długoterminowej

12.1 Procedura podawania leków do oka w placówkach opieki długoterminowej

13    Zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, hospicja

dokumenty do wykorzystania

     Raporty z kontroli wewnętrznej

     Przykładowo wypełnione raporty

     Wzory raportów

     Formularz zgody

 

III   Działania zapobiegające szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych‚ procedury i instrukcje sanitarne

CO NOWEGO

         Jakie procedury należy uaktualnić w związku z rozporządzeniem MZ dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej

1      Procedura dokonywania zgłoszenia dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych

2      Dokumentowanie potwierdzenia unieszkodliwienia zakaźnych odpadów medycznych

2.1  Wzór dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 107)

3      Zapobieganie następstwom występowania nagłych działań niepożądanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w praktyce lekarza dentysty

3.1 Zadania asystentki stomatologicznej podczas wykonywania zabiegów stomatologicznych

3.2 Utrzymanie w czystości lamp do polimeryzacji światłoutwardzalnych materiałów

3.3 Bezpieczne metody przygotowania i używania stomatologicznej kamery wewnątrzustnej

4      Zalecenia w zakresie postępowania wobec osób chorych lub podejrzanych o zachorowanie na wirusową gorączkę Ebola (EVD)

5      Szczepienia ochronne

5.1   Instrukcja przechowywania preparatów immunobiologicznych – szczepionek

5.2   Zasady postępowania w przypadku rozpoznania wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych

5.3   Uprawnienia, jakie powinny posiadać osoby przeprowadzające obowiązkowe szczepienia ochronne

6      Kuchenki oddziałowe – zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażeń

         6.1 Instrukcje dobrej praktyki higienicznej dla kuchenek oddziałowych

7      Samoocena efektywności szpitalnej polityki antybiotykowej

8      Objawy kliniczne i definicje biegunki, działania profilaktyczne i zapobiegawcze, dokumentowanie

9      Obowiązki podmiotów leczniczych w zakresie wypełniania kart zgonów

         9.1 Obowiązki podmiotów leczniczych w sprawie kart urodzenia i kart martwego urodzenia

         9.2 Informacja dotycząca prawidłowego wypełniania kart zgonu

10    Zabawki w placówkach medycznych – wytyczne dotyczące czyszczenia i dezynfekcji

11    Bezpieczeństwo personelu i pacjenta w czasie zabiegu operacyjnego

11.1 Standardy akredytacyjne w zakresie zapobiegania zakażeniom szpitalnym przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowaniu podmiotów leczniczych wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne

12    Bezpieczeństwo stosowania promieniowania rentgenowskiego i badań wykonywanych w radiologii zabiegowej

13    Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie zapobiegania perinatalnej transmisji wirusa HIV

14    Ogólne zasady postępowania w przypadku narażenia i zachorowania w ciąży na ospę wietrzną

15    Zasady postępowania przeciwepidemicznego w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem MERS-CoV

16    Badania echokardiografii przezprzełykowej potencjalnym źródłem zakażeń szpitalnych

17    Rodzaje odpadów medycznych, których odzysk jest dopuszczalny

 

OBOWIĄZKI

1      Zestaw procedur dla gabinetu lekarskiego ogólnego

2      Zestaw procedur dla gabinetu stomatologicznego

Zasady bezpieczeństwa przy przechowywaniu leków w apteczce gabinetu stomatologicznego

Postępowanie kierownika gabinetu stomatologicznego na wypadek zdarzenia radiacyjnego

3      Zestaw procedur dla przychodni

         Wytyczne dotyczące temperatur przechowywania szczepionek

         Zestawienie porównawcze termometrów wykorzystywanych do monitorowania temperatury przechowywania szczepionek

         Karta monitorowania temperatury w lodówce do przechowywania szczepionek

         Karta monitorowania temperatury w zamrażarce do przechowywania szczepionek

         Karta monitorowania temperatury w lodówce i zamrażarce do przechowywania szczepionek

         Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu BCG (p/gruźlicy)

         Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu innym niż BCG

         Wzór rejestru niepożądanych odczynów poszczepiennych

4      Zestaw procedur dla szpitala

Schemat zakładania środków ochrony osobistej

Instrukcja zakładania i usuwania twarzowej maski ochronnej

Oddział zabiegowy

Procedura postępowania ze sprzętem mającym zastosowanie w echokardiografii przezprzełykowej

Instrukcja w sprawie wypełniania karty urodzenia i karty martwego urodzenia

 

dokumenty do wykorzystania

1      Zgłaszanie chorób zakaźnych

2      bhp

3      Badania laboratoryjne

4      Procedury dezynfekcji oraz utrzymania czystości

5      Sterylizacja

6      Postępowanie z odpadami medycznymi

7      Zachowanie reżimu sanitarnego w sytuacjach niestandardowych

 

IV    Kontrola Sanepidu

CO NOWEGO

     Placówka służby zdrowia jako szczególny podmiot nadzoru sanitarnego

OBOWIĄZKI

1      Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej

2      Zasady prowadzenia kontroli sanitarnej przez Państwową Inspekcję Sanitarną w placówkach służby zdrowia

3      Działania kontrolne Państwowej Inspekcji Sanitarnej   

4      Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości podczas kontroli Sanepidu

4.1   Szpitale

4.2   Placówki lecznictwa otwartego

5      Badania lekarskie pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych

 

 

Ten serwis używa plików cookies zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza jej akceptację.