Uzyskaj dostęp

do treści poradnika, który wspomaga pracowników placówek medycznych w codziennej pracy.

Spis treści

Spis treści

Noty autorskie

Instrukcja użytkowania aplikacji Teczka wymagań sanitarnych

I Wymagania techniczne i sanitarne dla placówki medycznej

CO NOWEGO

Zmiany w wymaganiach sanitarnohigienicznych dla podmiotów leczniczych

OBOWIĄZKI

1 Wymagania sanitarne dla pomieszczeń i urządzeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą

1.1 Wzorcowe procedury radiologiczne

2 Wymagania szczegółowe

2.1 Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia szpitala

2.2 Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia ambulatorium

2.3 Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia szpitala jednodniowego

2.4 Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa

2.5 Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia pracowni badań endoskopowych

2.6 Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu rehabilitacji leczniczej

2.7 Obowiązek rejestracji i prowadzenia dokumentacji przez operatorów urządzeń chłodniczych i systemów ochrony przeciwpożarowej od 14 marca 2016 roku

2.8 Przesunięcie terminu dostosowania pomieszczeń i urządzeń podmiotów wykonujących działalność leczniczą do dnia 31 grudnia 2017 roku

3 Nadzór nad sprzętem i urządzeniami mającymi zastosowanie w gabinetach udzielania świadczeń z zakresu stomatologii

4 Zasady wystawiania recept przez uprawnione pielęgniarki i położne

DOKUMENTY DO WYKORZYSTANIA

1 Procedury postępowania

1.1 Zasady postępowania – System zarządzania jakością w zakresie ochrony radiologicznej w rentgenodiagnostyce

1.2 Zasady postępowania – Opis systemu zarządzania jakością w Zakładzie Patomorfologii Szpitala

1.3 Procedury, standardy, instrukcje

II Dokumentacja w zakresie zapobiegania zakażeniom

CO NOWEGO

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013 r. – nowe przepisy dotyczące zasad zgłaszania podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej

OBOWIĄZKI

Obowiązki kierowników podmiotów leczniczych, innych osób udzielających świadczeń zdrowotnych wynikające z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

1 Obowiązki kierowników podmiotów leczniczych oraz innych osób udzielających świadczeń zdrowotnych

2 Obowiązki kierowników podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne

3 Obowiązki lekarzy i felczerów w zakresie zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym

3.1 Zasady pielęgnacji skóry noworodka i niemowlęcia jako jeden z elementów profilaktyki zakażeń szpitalnych

4 Książeczka zdrowia dziecka

5 Nowe obowiązki kierownika podmiotu leczniczego jako pracodawcy

5.1 Szczepienia osób narażonych na zakażenie

6 Procedury dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 100, poz. 645)

6.1 Redukcja ryzyka zakażeń związanych z opieką zdrowotną przy zastosowaniu miedzi przeciwdrobnoustrojowej na powierzchniach dotykowych

6.2 Jakość mikrobiologiczna i procedura postępowania z bielizną medyczną

7 Wybrane problemy epidemiologiczne w pracy oddziałów dermatologii

DOKUMENTY DO WYKORZYSTANIA

Raporty z kontroli wewnętrznej

Przykładowo wypełnione raporty

Wzory raportów Formularz zgody

III Działania zapobiegające szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych‚ procedury i instrukcje sanitarne

CO NOWEGO

Jakie procedury należy uaktualnić w związku z rozporządzeniem MZ dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej

1 Procedura dokonywania zgłoszenia dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych

2 Dokumentowanie potwierdzenia unieszkodliwienia zakaźnych odpadów medycznych

2.1 Wzór dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 107)

3 Zapobieganie następstwom występowania nagłych działań niepożądanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w praktyce lekarza dentysty

3.1 Zadania asystentki stomatologicznej podczas wykonywania zabiegów stomatologicznych

3.2 Utrzymanie w czystości lamp do polimeryzacji światłoutwardzalnych materiałów

3.3 Bezpieczne metody przygotowania i używania stomatologicznej kamery wewnątrzustnej

3.4 Ocena i szacowanie ryzyka w stomatologii pod kątem bezpieczeństwa epidemiologicznego

4 Zalecenia w zakresie postępowania wobec osób chorych lub podejrzanych o zachorowanie na wirusową gorączkę Ebola (EVD)

5 Szczepienia ochronne

5.1 Instrukcja przechowywania preparatów immunobiologicznych – szczepionek

5.2 Zasady postępowania w przypadku rozpoznania wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych

5.3 Uprawnienia, jakie powinny posiadać osoby przeprowadzające obowiązkowe szczepienia ochronne

6 Kuchenki oddziałowe – zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażeń

6.1 Instrukcje dobrej praktyki higienicznej dla kuchenek oddziałowych

7 Samoocena efektywności szpitalnej polityki antybiotykowej

8 Objawy kliniczne i definicje biegunki, działania profilaktyczne i zapobiegawcze, dokumentowanie

9 Obowiązki podmiotów leczniczych w zakresie wypełniania kart zgonów

10 Zabawki w placówkach medycznych – wytyczne dotyczące czyszczenia i dezynfekcji

11 Bezpieczeństwo personelu i pacjenta w czasie zabiegu operacyjnego

12 Bezpieczeństwo stosowania promieniowania rentgenowskiego i badań wykonywanych w radiologii zabiegowej

13 Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie zapobiegania perinatalnej transmisji wirusa HIV

14 Ogólne zasady postępowania w przypadku narażenia i zachorowania w ciąży na ospę wietrzną

15 Zasady postępowania przeciwepidemicznego w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem MERS-CoV

16 Badania echokardiografii przezprzełykowej potencjalnym źródłem zakażeń szpitalnych

17 Rodzaje odpadów medycznych, których odzysk jest dopuszczalny

18 Ochrona personelu medycznego przed zakażeniem czynnikami biologicznymi

OBOWIĄZKI

1 Zestaw procedur dla gabinetu lekarskiego ogólnego

2 Zestaw procedur dla gabinetu stomatologicznego

Zasady bezpieczeństwa przy przechowywaniu leków w apteczce gabinetu stomatologicznego

Postępowanie kierownika gabinetu stomatologicznego na wypadek zdarzenia radiacyjnego

3 Zestaw procedur dla przychodni

Wytyczne dotyczące temperatur przechowywania szczepionek

Zestawienie porównawcze termometrów wykorzystywanych do monitorowania temperatury przechowywania szczepionek

Karta monitorowania temperatury w lodówce do przechowywania szczepionek

Karta monitorowania temperatury w zamrażarce do przechowywania szczepionek

Karta monitorowania temperatury w lodówce i zamrażarce do przechowywania szczepionek

Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu BCG (p/gruźlicy)

Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu innym niż BCG

Wzór rejestru niepożądanych odczynów poszczepiennych

4 Zestaw procedur dla szpitala Schemat zakładania środków ochrony osobistej

Instrukcja zakładania i usuwania twarzowej maski ochronnej

Oddział zabiegowy

Procedura postępowania ze sprzętem mającym zastosowanie w echokardiografii przezprzełykowej

Instrukcja w sprawie wypełniania karty urodzenia i karty martwego urodzenia

DOKUMENTY DO WYKORZYSTANIA

1 Zgłaszanie chorób zakaźnych

2 BHP

3 Badania laboratoryjne

4 Procedury dezynfekcji oraz utrzymania czystości

5 Sterylizacja

6 Postępowanie z odpadami medycznymi

7 Zachowanie reżimu sanitarnego w sytuacjach niestandardowych

IV Kontrola Sanepidu

CO NOWEGO

Placówka służby zdrowia jako szczególny podmiot nadzoru sanitarnego

OBOWIĄZKI

1 Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej

2 Zasady prowadzenia kontroli sanitarnej przez Państwową Inspekcję Sanitarną w placówkach służby zdrowia

3 Działania kontrolne Państwowej Inspekcji Sanitarnej

4 Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości podczas kontroli Sanepidu

4.1 Szpitale

4.2 Placówki lecznictwa otwartego

5 Badania lekarskie pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych

6 Kontrole sanepidu – zakres kontroli, obowiązki kierownika i wymagana dokumentacja. Aktualne check listy, które ułatwią przygotowanie placówki do kontroli − wzory dla różnych placówek medycznych

Ten serwis używa plików cookies zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza jej akceptację.