Uzyskaj dostęp

do treści poradnika, który wspomaga pracowników placówek medycznych w codziennej pracy.

Spis treści

     Spis treści

     Noty autorskie

     Instrukcja użytkowania aplikacji Teczka wymagań sanitarnych

 

I   Wymagania techniczne i sanitarne dla placówki medycznej

CO NOWEGO       

     Zmiany w wymaganiach sanitarnohigienicznych dla podmiotów leczniczych

 

OBOWIĄZKI        

1   Wymagania sanitarne dla pomieszczeń i urządzeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą

1.1   Wzorcowe procedury radiologiczne

1.2   Ocena ryzyka zawodowego w laboratorium szpitalnym na przykładzie technika analityki medycznej

2   Wymagania szczegółowe

2.1   Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia szpitala

2.2   Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia ambulatorium

2.3   Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia szpitala jednodniowego

2.4   Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa

2.5   Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia pracowni badań endoskopowych

2.6   Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu rehabilitacji leczniczej

2.7   Obowiązek rejestracji i prowadzenia dokumentacji przez operatorów urządzeń chłodniczych i systemów ochrony przeciwpożarowej od 14 marca 2016 roku

2.8   Przesunięcie terminu dostosowania pomieszczeń i urządzeń podmiotów wykonujących działalność leczniczą do dnia 31 grudnia 2017 roku

 

DOKUMENTY DO WYKORZYSTANIA

1   Procedury postępowania

1.1   Zasady postępowania – System zarządzania jakością w zakresie ochrony radiologicznej w rentgenodiagnostyce

1.2   Zasady postępowania – Opis systemu zarządzania jakością w Zakładzie Patomorfologii Szpitala

1.3   Procedury, standardy, instrukcje

 

II Dokumentacja w zakresie zapobiegania zakażeniom

CO NOWEGO

     Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013 r. – nowe przepisy dotyczące zasad zgłaszania podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej

 

OBOWIĄZKI

     Obowiązki kierowników podmiotów leczniczych, innych osób udzielających świadczeń zdrowotnych wynikające z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

1   Obowiązki kierowników podmiotów leczniczych oraz innych osób udzielających świadczeń zdrowotnych

1.1   Podstawowe procedury zapobiegania zakażeniom w placówkach medycznych − elementy składowe i przykłady

2   Obowiązki kierowników podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne

3   Obowiązki lekarzy i felczerów w zakresie zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym

3.1   Zasady pielęgnacji skóry noworodka i niemowlęcia jako jeden z elementów profilaktyki zakażeń szpitalnych

4   Książeczka zdrowia dziecka

5   Epidemie chorób zakaźnych jako zagrożenie cywilizacyjne

5.1   Szczepienia ochronne jako sposób walki z epidemiami chorób zakaźnych

5.2   Aktualny program szczepień ochronnych na rok 2017 , zawierający jednolity schemat stosowania poszczególnych szczepionek oraz wskazania do szczepień obowiązkowych i zalecanych

5.3   Definicja, charakterystyka i rodzaje niepożądanych odczynów poszczepiennych − NOP

5.4   Wybrane choroby zakaźne, po zaszczepieniu przeciwko którym występują charakterystyczne NOP

6   Procedury dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 100, poz. 645)

6.1   Redukcja ryzyka zakażeń związanych z opieką zdrowotną przy zastosowaniu miedzi przeciwdrobnoustrojowej na powierzchniach dotykowych

6.2   Jakość mikrobiologiczna i procedura postępowania z bielizną medyczną

6.3   Kontrola zakażeń w aspekcie standardów akredytacyjnych

6.4   rocesy redukujące ryzyko zakażenia w placówkach medycznych – dekontaminacja, sterylizacja i reprocessing

7      Wybrane problemy epidemiologiczne w pracy oddziałów dermatologii

 

III   Działania zapobiegające szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych‚ procedury i instrukcje sanitarne

CO NOWEGO

         Jakie procedury należy uaktualnić w związku z rozporządzeniem MZ dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej

1      Procedura dokonywania zgłoszenia dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych

2      Dokumentowanie potwierdzenia unieszkodliwienia zakaźnych odpadów medycznych

2.1  Wzór dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 107)

3      Zapobieganie następstwom występowania nagłych działań niepożądanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w praktyce lekarza dentysty

3.1   Bezpieczeństwo i higiena pracy w placówkach stomatologicznych

3.2   Utrzymanie w czystości lamp do polimeryzacji światłoutwardzalnych materiałów

3.3   Bezpieczne metody przygotowania i używania stomatologicznej kamery wewnątrzustnej

3.4   Ocena i szacowanie ryzyka w stomatologii pod kątem bezpieczeństwa epidemiologicznego

4      Zalecenia w zakresie postępowania wobec osób chorych lub podejrzanych o zachorowanie na wirusową gorączkę Ebola (EVD)

5      Szczepienia ochronne

5.1   Instrukcja przechowywania preparatów immunobiologicznych – szczepionek

5.2   Zasady postępowania w przypadku rozpoznania wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych

5.3   Uprawnienia, jakie powinny posiadać osoby przeprowadzające obowiązkowe szczepienia ochronne

6      Kuchenki oddziałowe – zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażeń

6.1   Instrukcje dobrej praktyki higienicznej dla kuchenek oddziałowych

7      Samoocena efektywności szpitalnej polityki antybiotykowej

8      Objawy kliniczne i definicje biegunki, działania profilaktyczne i zapobiegawcze, dokumentowanie

9      Obowiązki podmiotów leczniczych w zakresie wypełniania kart zgonów

10    Zabawki w placówkach medycznych – wytyczne dotyczące czyszczenia i dezynfekcji

11    Bezpieczeństwo personelu i pacjenta w czasie zabiegu operacyjnego

12    Zakres samodzielności i odpowiedzialności lekarza rezydenta i umowa na dyżury medyczne

13    Urlop personelu w placówkach medycznych

14    Dokumentacja medyczna po zakończeniu prowadzenia działalności leczniczej

14.1 Postępowanie podstawowe

14.2 Dokumentacja medyczna zewnętrzna i wewnętrzna

 

OBOWIĄZKI

1      Zestaw procedur dla gabinetu lekarskiego ogólnego

2      Zestaw procedur dla gabinetu stomatologicznego

Zasady bezpieczeństwa przy przechowywaniu leków w apteczce gabinetu stomatologicznego

Postępowanie kierownika gabinetu stomatologicznego na wypadek zdarzenia radiacyjnego

3      Zestaw procedur dla przychodni

         Wytyczne dotyczące temperatur przechowywania szczepionek

         Zestawienie porównawcze termometrów wykorzystywanych do monitorowania temperatury przechowywania szczepionek

         Karta monitorowania temperatury w lodówce do przechowywania szczepionek

         Karta monitorowania temperatury w zamrażarce do przechowywania szczepionek

         Karta monitorowania temperatury w lodówce i zamrażarce do przechowywania szczepionek

         Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu BCG (p/gruźlicy)

         Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu innym niż BCG

         Wzór rejestru niepożądanych odczynów poszczepiennych

4      Zestaw procedur dla szpitala

Schemat zakładania środków ochrony osobistej

Instrukcja zakładania i usuwania twarzowej maski ochronnej

Oddział zabiegowy

Procedura postępowania ze sprzętem mającym zastosowanie w echokardiografii przezprzełykowej

Instrukcja w sprawie wypełniania karty urodzenia i karty martwego urodzenia

 

dokumenty do wykorzystania

1      Zgłaszanie chorób zakaźnych

2      bhp

3      Badania laboratoryjne

4      Procedury dezynfekcji oraz utrzymania czystości

5      Sterylizacja

6      Postępowanie z odpadami medycznymi

7      Zachowanie reżimu sanitarnego w sytuacjach niestandardowych

 

IV    Kontrola Sanepidu

CO NOWEGO

     Placówka służby zdrowia jako szczególny podmiot nadzoru sanitarnego

OBOWIĄZKI

1      Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej

2      Zasady prowadzenia kontroli sanitarnej przez Państwową Inspekcję Sanitarną w placówkach służby zdrowia

3      Działania kontrolne Państwowej Inspekcji Sanitarnej   

4      Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości podczas kontroli Sanepidu

4.1   Szpitale

4.2   Placówki lecznictwa otwartego

5      Badania lekarskie pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych

6      Kontrole sanepidu – zakres kontroli, obowiązki kierownika i wymagana dokumentacja. Aktualne check listy, które ułatwią przygotowanie placówki do kontroli − wzory dla różnych placówek medycznych

Ten serwis używa plików cookies zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza jej akceptację.