Spis treści:

Noty autorskie

Instrukcja użytkowania aplikacji Teczka wymagań sanitarnych

I.Wymagania techniczne i sanitarne dla placówki medycznej

CO NOWEGO

Zmiany w wymaganiach sanitarnohigienicznych dla podmiotów leczniczych

OBOWIĄZKI

1. Wymagania sanitarne dla pomieszczeń i urządzeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą

 • Normy prawne dotyczące wymagań sanitarnych
  • Normy sanitarne regulujące rozpoczęcie i prowadzenie praktyki medycznej
  • Indywidualna praktyka lekarska
  • Indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska
  • Indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym
  • Grupowe praktyki lekarskie
  • Indywidualna praktyka pielęgniarska i położnicza
  • Indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna
   • Środki ochrony osobistej (PPE, ang. Personal Protective Equipment) w pracy salowych w placówkach przyjmujących pacjentów z podejrzeniem lub rozpoznaniem zakażenia SARS-CoV-2
  • Indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna wyłącznie w miejscu wezwania
  • Grupowa praktyka fizjoterapeutyczna
  • Nowe przepisy w zakresie prawa sanitarnego
  • Standard organizacyjny opieki zdrowotnej
  • Schemat postępowania – izolacja i kwarantanna
 • Ogólne zasady dotyczące prowadzenia podmiotów leczniczych
  • Pomieszczenia szpitala
   • Wymogi budowlane
   • Pokoje chorych
   • Izolatki
   • Transport wewnątrzszpitalny
   • Szpitalna izba przyjęć
   • Pomieszczenia pielęgnacyjne w oddziale
   • Pracownie endoskopowe
   • Oddział położniczy, neonatologiczny i zespół porodowy
   • Oddział dziecięcy
   • Oddział zakaźny
   • Oddział chorób płuc i gruźlicy
   • Oddział psychiatryczny
   • Blok operacyjny
   • Centralna sterylizatornia
   • Szpital jednodniowy
  • Odpady medyczne
   • Odzyskiwanie oraz unieszkodliwianie odpadów medycznych
   • Odpady z opieki okołoporodowej, diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej
   • Szczegółowe regulacje dotyczące postępowania z odpadami medycznymi na gruncie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r.
   • Zasady dotyczące wstępnego magazynowania odpadów medycznych
   • Zasady dotyczące transportu wewnętrznego odpadów medycznych
 • Zapobieganie zakażeniom
  • Nowe zasady magazynowania odpadów niebezpiecznych
  • Dezynfekcja pomieszczeń biurowych poprzez ozonowanie, jej skuteczność w zwalczaniu SARS-CoV-2 oraz bezpieczeństwo związane z jej stosowaniem
 • Dokumentacja
 • Kontrola wewnętrzna
 • System zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych
 • Rejestr zakażeń szpitalnych
 • Raporty dotyczące sytuacji epidemiologicznej w szpitalu
 • Szpitalna lista antybiotyków – 2020. Propozycja kierowana do szpitali
 • Standard organizacyjny opieki zdrowotnej
 • Schemat postępowania – izolacja i kwarantanna
 • Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób pracujących w czasie pandemii COVID-19

DOKUMENTY DO WYKORZYSTANIA

1. Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego dla przedstawicieli zawodów medycznych

 • Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego metodą Risk Score – lekarz medycyny
 • Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego metodą Risk Score – lekarz pediatrii
 • Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego metodą Risk Score – salowa – sprzątaczka
 • Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego metodą Risk Score – lekarz chirurg-ortopeda
 • Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego metodą Risk Score – lekarz hematolog
 • Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego metodą Risk Score – fizjoterapeuta
 • Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego metodą Risk Score – fizjoterapeuta w sanatorium
 • Szczegółowa karta szacowania ryzyka – lekarz psychiatra
 • Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego metodą Risk Score – lekarz stomatolog
 • Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego metodą Risk Score – położna

II.Dokumentacja w zakresie zapobiegania zakażeniom

OBOWIĄZKI

Obowiązki kierowników podmiotów leczniczych, innych osób udzielających świadczeń zdrowotnych wynikające z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

 

1. Obowiązki kierowników podmiotów leczniczych oraz innych osób udzielających świadczeń zdrowotnych

 • Podstawowe procedury zapobiegania zakażeniom w placówkach medycznych − elementy składowe i przykłady

2. Obowiązki kierowników podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne

 • Przekazywanie przez szpitale podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych informacji o wystąpieniu zakażenia szpitalnego (nowe obowiązki świadczeniodawców z zakresu udzielania świadczeń związanych z pobytem w oddziale szpitalnym)

III.Działania zapobiegające szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych‚ procedury i instrukcje sanitarne

CO NOWEGO

Jakie procedury należy uaktualnić w związku z rozporządzeniem MZ z dnia 10 grudnia 2019 (Dz. U. z 2019 r., 2430) w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu

 

1. Procedura dokonywania zgłoszenia dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych

2. Dokumentowanie potwierdzenia unieszkodliwienia zakaźnych odpadów medycznych

 • Wzór dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 107)

3. Zbiór podstawowych wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach

 • Przykład standardu profilaktyki po ekspozycji zawodowej na krew i materiał potencjalnie zakaźny (ipim)
 • Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze aparatu rentgenowskiego
 • Instrukcje utrzymania czystości w szpitalu

4. Zagrożenia wynikające z możliwości zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (powodującym chorobę COVID-19) w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych – postępowanie

 • Zgłaszanie zatruć środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną
 • Postępowanie ze zwłokami i szczątkami ludzkimi osób zmarłych na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2
 • Postępowanie z odpadami medycznymi powstającymi w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych chorym podejrzanym lub zakażonym COVID-19
 • Wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 – nie dotyczy podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych
 • Zalecenia krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych z dnia 6.04.2020 dotyczące stosowania środków ochrony osobistej oraz sposobów organizacji pomieszczeń, w których udzielana jest pomoc medyczna dla pacjentów z podejrzeniem COVID-19 (z dnia 14.04.2020)
 • Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19
 • Wykaz chorób zakaźnych podlegających obowiązkowej hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu
 • Oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny
 • Postępowanie po zakażeniu lub kontakcie z osobą zakażoną
 • Strategia postępowania z przypadku noworodków matek zarażonych lub podejrzanych
 • Strategia walki z zakażeniem koronawirusem

5. Zalecenia dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

6. Zalecenia dotyczące działań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z przenoszeniem się wirusa SARS-CoV-2 za pośrednictwem systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych wewnątrz budynków użyteczności publicznej oraz wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

7. Program Szczepień Ochronnych na rok 2021

8. Szczepienia ochronne przeciwko COVID-19

OBOWIĄZKI

1. Zestaw procedur dla gabinetu lekarskiego ogólnego

2. Zestaw procedur dla gabinetu stomatologicznego

 • Jak złożyć sprzeciw w sprawie kontroli w gabinecie stomatologicznym?

3. Zestaw procedur dla przychodni

4. Zestaw procedur dla szpitala

5. Funkcjonowanie gabinetów stomatologicznych w świetle reformy przepisów o ochronie danych osobowych

6. RODO w normach prawnych regulujących funkcjonowanie gabinetów oraz klinik stomatologicznych

 • Praktyczne aspekty RODO – przydatne dla praktyk stomatologicznych wzory dokumentów
 • RODO w branży medycznej
  • Rejestracja pacjenta na wizytę lekarską
  • Problemy placówek szpitalnych w związku z przepisami RODO
  • Problemy prawne z wydawaniem zaświadczeń lekarskich
  • Kodeks branżowy dla branży medycznej
 • Procedura reagowania na zgłoszenie dotyczące naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych (art. 33 i 34 RODO)
 • Jak reagować w wypadku wystąpienia błędu w wysyłce korespondencji elektronicznej
  • Wytyczne dotyczące prowadzenia korespondencji mailowej
  • Jak reagować w przypadku błędnego lub przypadkowego otrzymania korespondencji e-mail
 • Procedura realizacji obowiązków informacyjnych przy pozyskiwaniu danych osobowych
 • Procedura w zakresie zasad stosowania automatycznych procesów podejmowania decyzji na podstawie analizy danych osobowych, w tym profilowania

7. Rola pielęgniarki operacyjnej w zespole transplantacyjnym

8. Standardy wyposażenia gabinetu stomatologicznego w sprzęt ratunkowy stosowany w stanach nagłego zagrożenia życia lub zdrowia pacjentów

9. Zarządzanie pacjentami prywatnymi przed wejściem do gabinetu

10. Spojrzenie na ergonomię

11. Składki ZUS w gabinecie stomatologicznym

12. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej w praktyce

DOKUMENTY DO WYKORZYSTANIA

1. Zgłaszanie chorób zakaźnych

2. BHP

3. Badania laboratoryjne

4. Procedury dezynfekcji oraz utrzymania czystości

5. Sterylizacja

6. Postępowanie z odpadami medycznymi

7. Zachowanie reżimu sanitarnego w sytuacjach niestandardowych

8. Kontrola wewnętrzna

9. Działania planowane

IV.Kontrola Sanepidu

CO NOWEGO

Placówka służby zdrowia jako szczególny podmiot nadzoru sanitarnego

OBOWIĄZKI

1. Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej

2. Zasady prowadzenia kontroli sanitarnej przez Państwową Inspekcję Sanitarną w placówkach służby zdrowia

3. Działania kontrolne Państwowej Inspekcji Sanitarnej

4. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości podczas kontroli Sanepidu

 • Szpitale
 • Placówki lecznictwa otwartego

 

5. Badania lekarskie pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych

6. Kontrole sanepidu – zakres kontroli, obowiązki kierownika i wymagana dokumentacja. Aktualne check listy, które ułatwią przygotowanie placówki do kontroli − wzory dla różnych placówek medycznych

7. Biofilm w przewodach wodnych unitów stomatologicznych i skuteczna walka z nim